Elektro priključek

Elektro priključki so ključni deli električnega sistema, ki posredujejo elektriko do vsakega doma, tovarne, kmetije in drugih zasebnih in javnih objektov, ter so izdelani v skladu z navodili elektro distributerja. Pred samo priključitvijo elektro priključka je sicer najprej potrebno pridobiti dovoljenje, oziroma pogodbo, za dobavo električne energije ter tudi pogodbo za dostop do distribucijskega omrežja. Prvo pogodbo uporabnik sklene z dobaviteljem električne energije, pogodbo za dostop do omrežja pa si pridobi na osnovi dogovora z izvajalcem distribucije. Dovoljenje za priklop električnega priključka je lahko stalno, oziroma za nedoločen čas, ali začasno.Pri slednjem se dovoljenje za priklop izda za največ eno leto. Takšno dovoljenje se lahko podaljša največ dvakrat, vsakokrat ponovno le za eno leto. Po pridobitvi omenjenih dovoljenj sledi postopek fizičnega priklopa, ki pa se izvede zgolj na tistih novogradnjah, ki že imajo urejen naslov s hišno številko. Ta postopek je strogo nadziran. To pomeni, da se ob izvedbi kontrolira ustreznost tehničnih, varnostnih in drugih pogojev, zapisanih v soglasjih za priključitev. Tako se preverijo: ustreznost merilne in krmilne naprave, ustrezno delovanje zaščitnega ukrepa pred previsoko napetostjo, ustreznost varovalke in drugih zahtev, omenjenih v pogodbah.

Pogoje za varni priklop na licu mesta preveri pooblaščeni predstavnik izbranega podjetja, bodisi distribucijskega, ali kateregakoli drugega trgovca, registriranega za priklop električnega priključka. V primeru uporabnikove, naknadne odločitve, da električnega priključka ne bo več potreboval, je le ta dolžen poskrbeti za ustrezno odjavo, oziroma izklopitev, merilnega mesta. Postopek zajema posredovanje informacije o stanju števca ter poravnavo vseh stroškov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.